5 ශ්‍රේණි ශිෂත්වධාරීන් ප්‍රාථමික අංශ ගුරුවරුන්ට උපහාර දක්වයි.